Home Launchers
#
Launcher Serial
Launch Date
  Results Payloads
1
Kuaizhou 25 Sep 13   Success KZ-1 / Kuaizhou 1
2
Kuaizhou   21 Nov 14   Success Kuaizhou II
3
Kuaizhou-1A  9 Jan 17   Success Caton 1,
Linye 1 / Jilin 1-03,
Xingyun Shiyan 1
4
 Kaituozhe-2 3 Mar17   Success TK 1 / Tiankun-1
5
 
6
 
7
.
© Claude Lafleur, 2004-2017 Mes sites web: claudelafleur.qc.ca

.